Obsah

Kanalizace


Předběžná cena a výčet materiálu na přípojky podle čísel popisných.


PLÁNY KANALIZAČNÍ SÍTĚ 
(jsou sice zmenšeny, ale stále velké; doporučuji neotvírat v pohlížeči, ale uložit a pak otevřít - kurzor na soubor >> pravé tlačítko myši >> uložit odkaz jako):

Horní část Hořanska

Střední část Hořanska

OÚ, centrum obce, začátek Hořanska

OÚ, Revoluční, Nábřežní, Řečiska I

Řečiska I

Řečiska II

Železniční zastávka, Hradištěk  


19.11.2015 - prohlídka stavby před kolaudací
Ve čtvrtek 12.11.2015 proběhla předkolaudační prohlídka  stavby již se zástupcem provozovatele.

19.11.2015 - smlouva s VaK Vsetín
Ve čtvrtek 19.11.2015 byla podepsána smlouva s VaK Vsetín o provozování kanalizační sítě.

12.11.2015 - žádost o kolaudaci
Ve čtvrtek 12.11.2015 byla podána  na MěÚ Vsetín žádost o kolaudaci stavby Kanalizace obce Janová.

10.12.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce informoval zastupitele o postupu prací. Uvedl, že každý týden v úterý se koná kontrolní den za účasti zadavatele, zhotovitele a technického dozoru investora, kde se řeší záležitosti této akce. Uvedl, že v letošním roce skončí stavební práce 19.12. a v příštím roce začnou podle počasí, nejdříve 6.1.2015. Předložil vyjádření společnosti „IDB – Janová TDI“ k práci technického a autorského dozoru na stavbě kanalizace. Přítomní občané z místní části Hořansko si stěžovali na ztížené podmínky, které jim tato stavba přináší. Požadovali nalézt řešení, které jim umožní lepší přístup k nemovitostem. Starosta obce přislíbil projednat se stavební firmou.

15.10.2014
Veřejná vyhláška o možnost převzít písemnost (žádost o umístění stavby domovních přípojek ke stavbám v rámci akci "kanalizace obce Janová").

10.9.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce seznámil zastupitele také s průběhem prací na výstavbě kanalizační sítě. Uvedl, že tato akce probíhá podle plánu. Obec Janová obdržela Smlouvu č. 12131331 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na úročenou zápůjčku ve výši 4 924 118 Kč, určenou výhradně na akci Kanalizace obce Janová, která je součástí financování. Součástí této smlouvy je Zástavní smlouva č. 12131331-Z. Po schválení těchto smluv bude uvolněno financování kanalizace obce. Zastupitelé obce byli informováni, že v úterý 8.9. proběhl první velký kontrolní den, kde byly zhodnoceny provedené úseky. Také byli informováni, že první faktury budou propláceny z vlastních zdrojů. Zastupitelé vzali na vědomí informace starosty obce o výstavbě chodníků i o kanalizaci. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy ze Státního fondu životního prostředí, Zástavní smlouvu a pověřili starostu obce k podpisu těchto smluv.

23.7.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce informoval zastupitele o postupu prací v souvislosti s budováním kanalizace. Uvedl, že proběhlo první jednání za spoluúčasti firem zhotovitele, technického dozoru. Byl dohodnut termín zahájení od 1.8.2014. Došlo k předání staveniště. Bude zpracován harmonogram prací. V současné době se zpracovávají technické projekty k žádosti na povolení přípojky, cena jednoho projektu cca 2 500 Kč, (příspěvek obce bude činit 1 000 Kč). Zastupitelé souhlasili s finančním příspěvkem obce na vypracování technických projektů přípojek k budované kanalizační síti.

25.6.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce informoval zastupitele, že dnem 26.6.2014 byly ukončeny námitky-odvolání na zhotovitele kanalizace. Nikdo se neodvolal. Zhotovitelem tak byla vyhlášena firma MOBIKO Valašské Meziříčí, se kterou bude sepsána předem schválená smlouva.

2.6.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce informoval zastupitele obce, že v pátek 23.5.2014 proběhla elektronická aukce na výběr zhotovitele stavby kanalizační sítě v obci Janová. Seznámil zastupitele s průběhem elektronické aukce, s výsledkem hodnocení nabídek a s rozhodnutím o výběru nejvhodnějších nabídky. Zároveň upozornil zastupitele obce, že z jednou z podmínek elektronické aukce je povinnost zadavatele zajistit utajení totožnosti účastníků elektronické aukce. Touto povinností jsou vázáni (s ohledem na ust. §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) také zastupitelé obce. Jako nejvýhodnější byla zastupitelům předložena nabídka uchazeče L. Zastupitelé po seznámení s výsledky souhlasili s pořadím uchazečů k veřejné zakázce Kanalizace obce Janová. Schválili vybraného uchazeče L v rámci uvedené veřejné zakázky a pověřili starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

8.4.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky druhého kola výběrového řízení na budování kanalizace. Písemné materiály o výsledku tohoto výběrového řízení byly zastupitelům zaslány před zasedáním zastupitelstva. Po diskuzi k předloženému materiálu k výběrovému řízení na kanalizaci, zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ a schválili „Rozhodnutí o vyloučení uchazečů A, F, G a J“.

19.3.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce informoval, že jednání hodnotící komise k veřejné zakázce akce kanalizace Janová by se mohlo uskutečnit 2, 3, nebo 4. dubna 2014. Do konce března budou předložena stanoviska, proběhne výběrové řízení a elektronická aukce. Starosta obce informoval zastupitele, že projektovou dokumentaci na přípojky bude provádět paní Kašparová z Huslenek, která bude navštěvovat jednotlivé domácnosti. Uvedl, že obec se bude na nákladech na projektovou dokumentaci přípojek občanů podílet.

26.2.2014 - info ze zasedání ZO
Starosta obce informoval o výběrovém řízení na kanalizaci obce, které proběhlo 20.2.2014. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 13 firem. V předložených nabídkách byly velké finanční rozdíly. Nejvyšší nabídka cca 68 mil., nejnižší nabídka cca 37 mil. Firma Allowance, která zajišťuje toto výběrové řízení, převzala veškeré podklady ke kontrole. Bude probíhat další kolo-elektronická aukce.

15.1.2014 - info ze zasedání ZO
Byla navržena hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kanalizace obce Janová“:
Členové hodnotící komise: Mgr. Eva Kaiserová, Ing. Josef Pilař, Ing. Lenka Trlicová, Dušan Bazalka, Ing. Lubomír Květoň
Náhradníci členů hodnotící komise: Ing. Jindřiška Moudrá, Jan Machalec, Karla Vašťáková, Aleš Olšák, Dalibor Bartík
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci pro otevírání obálek s nabídkami a plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace.

15.1.2014
Plán kanalizace obce. Plán má velikost 4,8 MB. Načítá se pomalu. Práce s ním vyžaduje trpělivost, zejména na pomalejších PC.

31.12.2013
Byly zveřejněny informace o veřejné zakázce Kanalizace obce Janová.

11.12.2013 - info ze zasedání ZO
Obec Janová obdržela z Operačního programu Životního prostředí Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a Obchodní podmínky-Smlouva o dílo „Kanalizace obce Janová“. Starosta obce seznámil zastupitele s připomínkami proti původnímu návrhu. Tyto připomínky byly akceptovány. Dále starosta obce seznámil zastupitele s dokladem - Odůvodnění veřejné zakázky. Zastupitelstvo obce schválilo zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Kanalizace obce Janová“, Obchodní podmínky-Smlouva o dílo „Kanalizace obce Janová“a Odůvodnění veřejné zakázky „Kanalizace obce Janová“.
Ing. Karel Eliáš podal návrh, aby obec Janová oslovila projektanty, kteří by projekty potřebné pro budování jednotlivých přípojek ke kanalizaci projektovali hromadně. Cenu jednotlivých projektů by to podle jeho názoru zlevnilo.
Zastupitelé požadují, aby byl projekt zveřejněn na webových stránkách v elektronické podobě. Starosta obce slíbil zajistit.

27.11.2013 - info ze zasedání ZO
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na Technický dozor investora (TDI), byla zastupitelům zaslána k prostudování před zasedáním zastupitelstva. Dotazy zastupitelů k zadávací dokumentaci na TDI starosta obce objasnil. Zastupitelé s předloženou Zadávací dokumentací TDI souhlasili.
Starosta obce předložil zastupitelům Mandátní smlouvu - TDI pro akci „Kanalizace obce Janová“. Starosta obce požádal zastupitele o pověření k podpisu této smlouvy s vítězem výběrového řízení na TDI. Zastupitelé souhlasili a pověřili starostu obce k podpisu této Mandátní smlouvy.
Manželé Němcovi se dotazovali, zda bude kanalizace budována i v lokalitě Řečiska II a zda bude provedena následná oprava komunikace. Starosta obce Jan Machalec ujistil, že se kanalizace bude budovat i v této lokalitě a následně bude provedena oprava komunikace.

6.11.2013 - info ze zasedání ZO
Starosta obce uvedl, že dokumentace k výstavbě kanalizace je postoupena na Státní fond životního prostředí, která si vyhradila právo na odsouhlasení 30 dnů. Bylo přislíbeno, že do konce roku bude výběrové řízení na zhotovitele provedeno.

9.10.2013 - info ze zasedání ZO
Zastupitelům byl předložen návrh“Zadávací dokumentace“ a návrh „Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Kanalizace obce Janová“. Starosta obce oba návrhy doplnil vysvětlujícími komentáři. Zastupitelé obce poté tyto dokumenty schválili.

19.6.2013 - info ze zasedání ZO
Starosta obce informoval, že finanční prostředky na kanalizaci jsou schválené a podepsané ministrem. Záměr obce je vyvěšen na webových stránkách Věstníku veřejných zakázek. Výběr zhotovitele stavby bude provádět firma Allowance s.r.o. s níž je sepsána Mandátní smlouva. S vítěznou firmou podepíše obec smlouva, kterou bude následně schvalovat ministerstvo životního prostředí.