Obsah

Krizové řízení obce Janová

Obecní úřady obcí zajišťují připravenost svého správního obvodu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. sněhová kalamita, povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly zkušenosti posledních let, nelze ji z reality života zcela vyloučit. Proto ustanovené a připravené orgány krizové řízení mohou v případě nutnosti svojí činností značně odvrátit či zmírnit následky mimořádných událostí a tím ochránit životy a majetek spoluobčanů.

Management určený pro řešení krizí se nazývá krizový štáb, který lze chápat jako ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají ke zvládnutí specifických činností.

Cílem krizového štábu je:

·         minimalizace zdrojů (příčin vzniku) krizové situace

·         příprava na činnost v krizové situaci – prevence

·         zabránění vzniku a eskalaci krizové situace

·         omezení působení negativních faktorů krizové situace

·         odstranění následků působení negativních faktorů krizové situace – obnova

Hlavním úkolem  krizového štábu obce Janová je připravit správní obvod obce  na řešení mimořádných a krizových situací, které mohou toto území postihnout.

 

ZDROJE RIZIK A ANALÝZA OHROŽENÍ

VAROVNÝ SIGNÁL A JEHO VÝZNAM A NÁHRADNÍ ZPŮSOB VAROVÁNÍ

 

Dále oddělení  krizového řízení zabezpečuje kontrolu dodržování požárních předpisů v objektech obce a zabezpečuje spolupráci obce s jednotkou dobrovolných hasičů obce.

 

KRIZOVÝ ŠTÁB INFORMUJE:

Stupně ohrožení terorismem

Evakuační zavazadlo


POŽÁRNÍ OCHRANA:

Kontrola spalinových cest.
Na uvedeném odkaze lze ověřit odbornost prováděných kominických prací.

http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/