Obsah

Hasiči


Z historie

Dne 22. srpna 1895 vypukl v Janové požár nevídaných poměrů. Vznikl ve chlévě usedlosti Martina Chuděje č.50, kde uhořely dvě malé děti. Za suchého větrného počasí se i přes snahu o hašení požár rychle rozšířil na další stavby. Požár zničil 10 domů, 6 chlévů, 2 ovčíny, 4 stodoly a několik sklepů. Přivolané požární sbory ze sousedního Hovězí a ze vsetínských skláren oheň uhasily až ve večerních hodinách.

Po této tragické události se v obci začalo uvažovat o založení dobrovolnického požárního sboru. Zásluhou učitele a správce školy Josefa Zelinky, starosty Pavla Kužele a obecních radních byla dne 17. září 1897založena DOBROVOLNÁ JEDNOTA HASIČSKÁ V JOHANOVÉ U VSETÍNA - HASIČSKÁ ŽUPA VALAŠSKÁ Č. 32 SE SÍDLEM V ROŽNOVĚ. Podle ustavující listiny zakládajících členů se přihlásilo 78 zájemců.

Roku 1898 byla pořízena první výzbroj: 6 berlovek, 6 košů plátěných pro nošení vody, 6 škopků pro vodu. Roku 1899 byla zakoupena ruční dvoukolová stříkačka, 240 metrů hadic, dvoják, 6 savic, ruční dvoukolový naviják a jiná potřebná výstroj pro dvě čety. Obec podporovala hasičský sbor finančně, takže už roku 1899 mohla být postavena zbrojnice. Roku 1906 měl sbor 37 členů (v 1. četě 8 lezců, ve 2. četě 8 ochránců, 2 trubači, zbrojíř, stříkačníci, obsluha stroje). První motorovou dvoukolovou stříkačku získal sbor roku 1941 a první nákladní automobil byl zakoupen roku 1950.

První oheň roku 1898 (stoh slámy za stodolou Zajíčkovy usedlosti č. 62) hasili naši hasiči jen berlovkami. Těžké období nastalo během 1. světové války, kdy musela většina členů narukovat. Čtyři z nich na frontě padli. V období mezi dvěma světovými válkami prokazoval náš hasičský sbor vysokou aktivitu. Nešlo jen o zásahy při požárech a o pomoc při povodních. Sbor se podílel na společenském a kulturním životě obce. Pořádaly se plesy, hasičské bály a výlety, byl založen divadelní soubor. Existence a činnost sboru nebyla narušena ani během 2. světové války.

Po válce řada našich občanů odešla osidlovat pohraničí a náš sbor to pocítil úbytkem členstva. V roce 1952 došlo ke změně názvu hasičských jednot na Požární ochranu a Československý svaz požární ochrany. Stará zbrojnice z roku 1899 už nebyla vhodná pro plnění náročnmých úkolů požární ochrany a byla roku 1956 zbourána. Současně začala výstavba nové zbrojnice, která byla součástí víceúčelové budovy MNV a byla slavnostně otevřena v roce 1966. Do vybavení sboru v té době patřila stříkačka PPS 16 a nákladní automobil Praga RN. Součástí práce požárníků byla i výchova obyvatelstva a mládeže. Družstva mladých požárníků se v letech 1960 a 1964 stala přeborníky okresu. Současně náš sbor zasahoval při požárech a živelných pohromách v obci i v okolí.

Po roce 1989 došlo k reorganizaci ČSPO a vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Náš sbor přijal název
Sbor dobrovolných hasičů Janová
 
V archivu se uchovala žádost, kterou zakladatelé našeho nově založeného hasičského sboru roku 1898 adresovali císaři Františku Josefovi I.
 
Jistě stojí za přečtení ...
 

Vaše Veličenství, nejmilostivější pane.

Po trapných zkušenostech odhodlali se zdejší občané zřídit dobrovolnou hasičskou jednotu v obci Johanové u Vsetína (Morava). Obec Johanová je malá a chudá, ale nebezpečí ohně velice vystavená, protože stavení je pohromadě. U Vašeho Veličenstva nalézají milionové po půl století všeobecné otcovské péče a tisíce lidí těší se zvlášť v hojné podpoře ve svých potřebách. I my se ve své tísni obracíme nejponíženější k trůnu Vašeho Veličenstva a pokorně prosíme, náš Pane Nejmilostivější, ráčiž blahosklonně přispěti nám milostivým darem ku zřízení hasičského náčiní, neboť sami na sebe nejsme odkázáni výzbroj sobě opatřiti.

Bůh ochraňuj nám milého panovníka do nejzazších let, abychom s miliony poddaných mohli žehnat otcovské péči jeho.

Dobrovolná jednota hasičská v Johanové dne 25. března 1898
 
 

Josef Obadal, jednatel Josef Zelinka, velitel
 
představenstvo obce v Johanové
Pavel Kužel
starosta
Jiří Zajíček
radní
Martin Hnátek
radní